Tiefgang
Trauerbegleitung am Meer

privacyverklaring AVG

Tiefgang - Trauerbegleitung am Meer, gevestigd aan Marsmanstraat 9 1822JE Alkmaar in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tiefgang.nl
Marsmanstraat 9
1822JE Alkmaar
Nederland
T. +31 627924329

Stefanie Wolf-Gebert is de Functionaris Gegevensbescherming van Tiefgang  - Trauerbegleitung am Meer. Zij is te bereiken via Stefanie.Wolf@tiefgang.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tiefgang - Trauerbegleitung am Meer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·     Voor- en achternaam
·     Geslacht
·     Telefoonnummer
·     E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Stefanie.Wolf@tiefgang.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tiefgang - Trauerbegleitung am Meer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·     Het afhandelen van uw betaling
·     Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
·     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·     Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Tiefgang  - Trauerbegleitung am Meer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tiefgang  - Trauerbegleitung am Meer) tussen zit. Tiefgang  - Trauerbegleitung am Meer gebruikt HostNet als internet provider.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tiefgang - Trauerbegleitung am Meer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van max. 2 jaren voor uw persoonsgegevens. Die 2 jaar ontstaan, omdat we elk jaar alle gegevens verwijderen, die min. 12 manden niet gebruikt zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tiefgang  - Trauerbegleitung am Meer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tiefgang - Trauerbegleitung am Meer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tiefgang  - Trauerbegleitung am Meer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Stefanie.Wolf@tiefgang.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tiefgang - Trauerbegleitung am Meer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tiefgang - Trauerbegleitung am Meer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stefanie.Wolf@tiefgang.nl